Eksternāts klasēm, kuras mācās pēc jaunās programmas Skola 2030